Kotva
3D interaktivní prohlídka
Aktuality
Informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků
29.5.2024

Vážení rodiče,
informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků se uskuteční v úterý 25. června 2024 od 16.00 hodin v budově Gymnázia a Střední průmyslové školy Duchcov. Více informací po kliknutí zde (Velikost: 222.63 kB).

Pro studenty

 

 

 

 

 

 

Zřizovatel

 

 

 

 

 

 

Sponzoři

Mapa webu
A
A
A

2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2023/2024

Vloženo: 17.5.2023 | Autor: Holikova | Zobrazeno: 5452x
2. 6. 2023 se bude konat 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků oborů naší školy s nabídkou volných míst ve školním roce 2023/2024.

  • Přihlášku do 2. kola přijímacího řízení lze podat nejpozději do 26. 5. 2023, a to buď osobně do sekretariátu školy, datovou schránkou (ugvtje5), e-mailem (barova@gspsd.cz) nebo poštou na adresu:  Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov, Masarykova 909/12, 419 01 Duchcov                  

 

(Přihlášku ke studiu obdržíte na kmenové základní škole nebo je ke stažení na internetových stránkách školy www.gspsd, v sekci  Přihláška ke studiu)

 

  • U osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, a cizinců s dočasnou ochranou, bude úroveň znalosti českého jazyka, která je nezbytná pro zapojení do vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověřena osobním pohovorem.

 

  • Kritéria hodnocení pro 2. kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitelka školy podle ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění.

 

  • Rozhodujícím kritériem pro přijetí bude nejnižší dosažený bodový zisk (vypočtený z průměrného prospěchu na vysvědčení – na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku základní školy pro obor Technická zařízení budov; resp. na konci 4. ročníku a v pololetí 5. ročníku základní školy pro obor Gymnázium 8leté – násobený koeficientem 100, z nějž budou odečteny body za každé umístění (vždy 5 bodů) na 1. – 3. místě v okresním a vyšším kole olympiády v matematice, fyzice, chemii, biologii, českém jazyce, dějepisu, zeměpisu či cizím jazyce v posledních dvou absolvovaných ročnících ZŠ – tuto skutečnost nutno doložit kopií diplomu).

 

  • U studijního oboru Technická zařízení budov je požadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

 

  • Ředitelka školy ukončí hodnocení 2. kola přijímacího řízení 2. 6. 2023 ve 12:30 hodin, kdy bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na internetových stránkách školy –  www.gspsd.cz a na veřejně přístupném místě školy. V seznamu bude uvedeno pořadí uchazečů a výsledky uchazečů v přijímacím řízení. Zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů jsou Rozhodnutí o přijetí oznámena. Nepřijatým uchazečům bude doručeno Rozhodnutí o nepřijetí.

 

  • V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Termín pro nahlížení do spisu a vyjádření se k podkladům je stanoven na 2. 6. 2023 od 10:00 hodin do 12:00 hodin.

V rámci vydávaného rozhodnutí se škola vyjadřuje k námitkám včas podaným.

 

  • Svůj úmysl vzdělávat se na dané škole v denní formě studia potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce bezodkladným odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy.

 

  • Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitelka školy po skončení 2. kola přijímacího řízení, pokud během druhého kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.

 

  • Počet možných přijímaných uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení je stanoven následovně:

 

Kód oboru

Název oboru

Forma vzdělávání

Počet přijímaných

uchazečů

79-41-K/81

Gymnázium (8leté)

denní

8

36-45-M/01

Technická zařízení budov

denní

6

 

 

Mgr. Hana Kutáková,

ředitelka školy

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.