Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Aktuality
Školní přijímací zkoušky
5.2.2021

Ředitelka školy vyhlásila pro 4leté studijní obory školní přijímací zkoušky, které se budou konat 16. 4. 2021. Podrobné informace naleznete zde

Stránky tříd
Pro studenty

 

 

  

 

 

 

Zřizovatel

Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení na školní rok 2021/2022

Vloženo: 18.1.2021 | Autor: Holikova | Zobrazeno: 2894x

Jednotná přijímací zkouška konaná prezenčním způsobem 14. a 15. 4. 2021 je povinná pro uchazeče o studium oboru 79-41-K/81 (Gymnázium, 8leté), pro ostatní uchazeče je povinná školní přijímací zkouška konaná prezenčním způsobem dne 16. 4. 2021.

 

Výsledky přijímacích zkoušek (konají-li se) jsou součástí kritérií hodnocení rozhodujícího o přijetí uchazeče.

 

Školní přijímací zkouška se nekoná v případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší nebo je roven vyhlášenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání. Rozhodne-li ředitelka školy o jejím nekonání, bude tato informace zveřejněna nejpozději do 8. 3. 2021 na internetových stránkách školy a nejpozději do 19. 3. 2021 bude sdělena uchazečům o vzdělání.

 

 • Přihláška ke studiu na střední škole se podává nejpozději do 1. 3. 2021, a to buď osobně do sekretariátu školy, datovou schránkou (ugvtje5), nebo poštou na adresu:

Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov

Masarykova 909/12

419 01 Duchcov

 

(Přihlášku ke studiu obdržíte na kmenové základní škole nebo je ke stažení na internetových stránkách školy v sekci  Přihlášování ke studiu)

 

 • Uchazeč může podat přihlášku maximálně na dvě zvolené školy. Přihlášky musí být identické (stejné pořadí škol) a obě kopie musí být originálně podepsány zákonným zástupcem žáka a žákem a ověřeny školou, kde se žák vzdělává. 

 

 • Uchazeči o studium oborůvzdělávání zakončené maturitní zkouškou budou povinně konat přijímací zkoušku, a to buď jednotnou přijímací zkoušku, nebo školní přijímací zkoušku (viz výše).

 

Výsledky přijímacích zkoušek jsou součástí kritérií hodnocení v 1. kole přijímacího řízení na školní rok 2021/2022. Pozvánku k jejich vykonání obdrží uchazeči společně s informačním dopisem nejpozději 14 dní před konáním zkoušek. Doporučujeme uvést na přihlášku e-mailovou adresu (pozvánka bude zaslána duplicitně na e-mail).

 

 • Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení promíjí zkouška z českého jazyka na základě žádosti podané ředitelce školy (§ 20 odst. 4 školského zákona). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, bude u těchto osob ověřena pohovorem.

 

 • Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami lze upravit podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání jednotné přijímací zkoušky pouze na základě doporučení ŠPZ vydaného na předepsaném formuláři obsahujícím povinně informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče (§ 13 odst. 9 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění). Doporučení ŠPZ musí být odevzdáno s přihláškou do 1. března 2021. Pokud z doporučení vyplývá možnost využít při přijímací zkoušce počítač nebo službu podporující osoby, musí být informovaný souhlas uchazeče nebo jeho zákonného zástupce učiněn ve škole (tj. ve střední škole), a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky.

 

 • Kritéria hodnocení pro 1. kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitelka školypodle ustanovení § 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění. Tato kritéria naleznete pro jednotlivé obory vzdělávání na internetových stránkách školy, v sekci   Kritéria přijímacího řízení.

 

 • Výtvarné práce, které může předložit uchazeč o studijní obor 36-47-M/01 Stavebnictví – Architektura a interiérový design do 19. 3. 2021, jsou součástí přijímacího řízení a uchazeči se nevracejí zpět.

 

 • Ředitelka školy ukončí hodnocení 1. kola přijímacího řízení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků přijímacích zkoušek Centrem a nejdříve 28. 4. 2021 zveřejní seznam přijatých uchazečů. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na internetových stránkách školy – gspsd.cz a na veřejně přístupném místě školy. V seznamu bude uvedeno pořadí uchazečů a výsledky uchazečů v přijímacím řízení. Zároveň bude uvedeno hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče. Zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů jsou Rozhodnutí o přijetí oznámena. Nepřijatým uchazečům bude doručeno Rozhodnutí o nepřijetí.

 

 • V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Nejzazší termín pro nahlížení do spisu a vyjádření se k podkladům je stanoven na 27. 4. 2021 od 8:00 hodin do 12:00 hod. V rámci vydávaného rozhodnutí se škola vyjadřuje k námitkám včas podaným.

 

 • Svůj úmysl vzdělávat se na dané škole v denní formě studia potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce
  odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení Rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek obdrží uchazeči na základní škole nebo víceletém gymnáziu, kde se v současnosti vzdělávají. Uchazeči v dálkovém studiu zápisový lístek neodevzdávají.

 

 • Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitelka školy po skončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je stanoven u každého oboru zvlášť. U každého oboru jsou přitom vyhrazena další dvě místa určená pro odvolací řízení.

 

Ředitelka Gymnázia a Střední průmyslové školy, Duchcov, p. o., stanovuje v souladu s ustanovením § 59, § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanoveními vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 do příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání následovně:

 

Kód oboru

Název oboru

Forma vzdělávání

 

Počet přijímaných

uchazečů

79-41-K/81

Gymnázium (8leté)

denní

 

30

79-41-K/41

Gymnázium (4leté)

denní

 

30

36-45-M/01

Technická zařízení budov

denní

 

30

36-46-M/01

Geodézie a katastr nemovitostí

denní

 

30

36-47-M/01

Stavebnictví -

Architektura a interiérový design

 

denní

 

 

30

21-42-M/01

Geotechnika (5leté) dálkové   30