Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Stránky tříd
Pro studenty

 

 

 

 

 

 

Zřizovatel

Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení na školní rok 2021/2022

Vloženo: 18.1.2021 | Autor: Holikova | Zobrazeno: 7425x

Jednotná přijímací zkouška konaná prezenčním způsobem 5. a 6. KVĚTNA 2021 je povinná pro uchazeče o studium oboru 79-41-K/81 (Gymnázium, 8leté), pro ostatní uchazeče je povinná školní přijímací zkouška konaná prezenčním způsobem dne 7. KVĚTNA 2021.

Náhradní termíny pro žáky, kteří se ze závažného důvodu nemohli dostavit k řádnému termínu, jsou pro JPZ 2. a 3. června 2021 a pro ŠPZ 31. května 2021.

 

Výsledky přijímacích zkoušek (konají-li se) jsou součástí kritérií hodnocení rozhodujícího o přijetí uchazeče.

 

Školní přijímací zkouška se nekoná v případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší nebo je roven vyhlášenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání. Rozhodne-li ředitelka školy o jejím nekonání, bude tato informace zveřejněna nejpozději do 8. 3. 2021 na internetových stránkách školy a nejpozději do 19. 3. 2021 bude sdělena uchazečům o vzdělání.

 

Ředitelka Gymnázia a Střední průmyslové školy, Duchcov, p. o., rozhodla v souladu s OOP MŠMT ČR o nekonání školní přijímací zkoušky v následujících oborech vzdělání a formě vzdělávání (viz tabulka níže):

 

Kód oboru

Název oboru

Forma vzdělávání

36-45-M/01

Technická zařízení budov

denní

36-46-M/01

Geodézie a katastr nemovitostí

denní

21-42-M/01

Geotechnika

dálkové

 

Výsledky přijímacích zkoušek (bodové hodnocení za přijímací zkoušku) nebudou u těchto oborů součástí kritérií hodnocení.

 

V ostatních oborech vzdělání se přijímací zkoušky konají!

       

Pro uchazeče o studium platí povinnost vyplývající z „Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů ze dne 6. 4. 2021“. Všem účastníkům řízení byl zaslán školou e-mail obsahující celé znění mimořádného opatření.

 

 • Přihláška ke studiu na střední škole se podává nejpozději do 1. 3. 2021, a to buď osobně do sekretariátu školy, datovou schránkou (ugvtje5), nebo poštou na adresu:

Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov

Masarykova 909/12

419 01 Duchcov

 

(Přihlášku ke studiu obdržíte na kmenové základní škole nebo je ke stažení na internetových stránkách školy v sekci  Přihlášování ke studiu)

 

 • Uchazeč může podat přihlášku maximálně na dvě zvolené školy. Přihlášky musí být identické (stejné pořadí škol) a obě kopie musí být originálně podepsány zákonným zástupcem žáka a žákem a ověřeny školou, kde se žák vzdělává. 

 

 • Uchazeči o studium oborůvzdělávání zakončené maturitní zkouškou budou povinně konat přijímací zkoušku, a to buď jednotnou přijímací zkoušku, nebo školní přijímací zkoušku (viz výše).

 

Výsledky přijímacích zkoušek jsou součástí kritérií hodnocení v 1. kole přijímacího řízení na školní rok 2021/2022. Pozvánku k jejich vykonání obdrží uchazeči společně s informačním dopisem nejpozději 14 dní před konáním zkoušek. Doporučujeme uvést na přihlášku e-mailovou adresu (pozvánka bude zaslána duplicitně na e-mail).

 

 • Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení promíjí zkouška z českého jazyka na základě žádosti podané ředitelce školy (§ 20 odst. 4 školského zákona). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, bude u těchto osob ověřena pohovorem.

 

 • Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami lze upravit podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání jednotné přijímací zkoušky pouze na základě doporučení ŠPZ vydaného na předepsaném formuláři obsahujícím povinně informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče (§ 13 odst. 9 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění). Doporučení ŠPZ musí být odevzdáno s přihláškou do 1. března 2021. Pokud z doporučení vyplývá možnost využít při přijímací zkoušce počítač nebo službu podporující osoby, musí být informovaný souhlas uchazeče nebo jeho zákonného zástupce učiněn ve škole (tj. ve střední škole), a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky.

 

 • Kritéria hodnocení pro 1. kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitelka školypodle ustanovení § 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění. Tato kritéria naleznete pro jednotlivé obory vzdělávání na internetových stránkách školy, v sekci   Kritéria přijímacího řízení.

 

 • Výtvarné práce, které může předložit uchazeč o studijní obor 36-47-M/01 Stavebnictví – Architektura a interiérový design do 19. 3. 2021, jsou součástí přijímacího řízení a uchazeči se nevracejí zpět.

 

 • Ředitelka školy ukončí hodnocení 1. kola přijímacího řízení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků přijímacích zkoušek Centrem a nejdříve 20. 5. 2021 (po 13.00) zveřejní seznam přijatých uchazečů (v případě náhradního termínu 14. 6. 2021). Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na internetových stránkách školy – gspsd.cz a na veřejně přístupném místě školy. V seznamu bude uvedeno pořadí uchazečů a výsledky uchazečů v přijímacím řízení. Zároveň bude uvedeno hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče. Zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů jsou Rozhodnutí o přijetí oznámena. Nepřijatým uchazečům bude doručeno Rozhodnutí o nepřijetí. 

 

 • V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Nejzazší termín pro nahlížení do spisu a vyjádření se k podkladům je stanoven na 20. 5. 2021 od 8:00 hodin do 12:00 hod. V rámci vydávaného rozhodnutí se škola vyjadřuje k námitkám včas podaným.

 

 • Svůj úmysl vzdělávat se na dané škole v denní formě studia potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce
  odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení Rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek obdrží uchazeči na základní škole nebo víceletém gymnáziu, kde se v současnosti vzdělávají. Uchazeči v dálkovém studiu zápisový lístek neodevzdávají.

 

 • Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitelka školy po skončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je stanoven u každého oboru zvlášť. U každého oboru jsou přitom vyhrazena další dvě místa určená pro odvolací řízení.

 

Ředitelka Gymnázia a Střední průmyslové školy, Duchcov, p. o., stanovuje v souladu s ustanovením § 59, § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanoveními vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 do příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání následovně:

 

Kód oboru

Název oboru

Forma vzdělávání

 

Počet přijímaných

uchazečů

79-41-K/81

Gymnázium (8leté)

denní

 

30

79-41-K/41

Gymnázium (4leté)

denní

 

30

36-45-M/01

Technická zařízení budov

denní

 

30

36-46-M/01

Geodézie a katastr nemovitostí

denní

 

30

36-47-M/01

Stavebnictví -

Architektura a interiérový design

 

denní

 

 

30

21-42-M/01

Geotechnika (5leté) dálkové   30