Kotva
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Stránky tříd
Pro studenty

 

 

 

 

 

 

Zřizovatel

Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení na školní rok 2023/2024

Vloženo: 23.1.2023 | Autor: Holikova | Zobrazeno: 19474x

Pro všechny uchazeče o studium oborů vzdělávání zakončených maturitní zkouškou je povinná jednotná přijímací zkouška (JPZ) z matematiky a českého jazyka a literatury.

Výsledky JPZ jsou součástí kritérií hodnocení rozhodujícího o přijetí uchazeče.

 

 • Přihláška ke studiu na střední škole se podává nejpozději do 1. 3. 2023, a to buď osobně do sekretariátu školy, datovou schránkou (ugvtje5), nebo poštou na adresu:

Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov, p. o.

Masarykova 909/12

419 01 Duchcov

(Přihlášku ke studiu obdržíte na kmenové základní škole nebo je ke stažení na internetových stránkách školy www.gspsd, v sekci  Přihláška ke studiu)

 

 • Uchazeč může podat přihlášku maximálně na dvě zvolené školy. Přihlášky musí být identické (stejné pořadí škol) a obě kopie musí být originálně podepsány zákonným zástupcem žáka a žákem a ověřeny školou, kde se žák vzdělává. 

 

 • Konání JPZ v roce 2023: 13. a 14. 4. 2023 – 4leté studijní obory
 1.                                            17. a 18. 4. 2023 – 8leté gymnázium

 

Výsledky přijímacích zkoušek jsou součástí kritérií hodnocení v 1. kole přijímacího řízení na školní rok 2023/2024. Pozvánku k jejich vykonání obdrží uchazeči společně s informačním dopisem nejpozději 14 dní před konáním zkoušek. Doporučujeme uvést na přihlášku e-mailovou adresu (pozvánka bude zaslána duplicitně na e-mail).

 

 • Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, a cizincům s dočasnou ochranou se dle OOP se při přijímacím řízení může prominout zkouška z českého jazyka na základě jejich žádosti podané ředitelce školy (§ 20 odst. 4 školského zákona). S touto žádostí je nutné předložit doklad o dočasné ochraně. Úroveň znalosti českého jazyka, která je nezbytná pro zapojení do vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude u těchto osob ověřena pohovorem.

 

 • Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami lze upravit podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání jednotné přijímací zkoušky pouze na základě doporučení ŠPZ vydaného na předepsaném formuláři obsahujícím povinně informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče (§ 13 odst. 9 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění). Doporučení ŠPZ musí být odevzdáno s přihláškou do 1. 3. 2023. Pokud z doporučení vyplývá možnost využít při přijímací zkoušce počítač nebo službu podporující osoby, musí být informovaný souhlas uchazeče nebo jeho zákonného zástupce učiněn ve škole (tj. ve střední škole), a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky.

 

 • Kritéria hodnocení pro 1. kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitelka školy podle ustanovení § 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění. Tato kritéria naleznete pro jednotlivé obory vzdělávání na internetových stránkách školy, v sekci   Kritéria přijímacího řízení.

 

 • Výtvarné práce, které může předložit uchazeč o studijní obor 36-47-M/01 Stavebnictví – Architektura a interiérový design do 1. 3. 2023, jsou součástí přijímacího řízení a uchazeči se nevracejí zpět.

 

 • Ředitelka školy ukončí hodnocení 1. kola přijímacího řízení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků přijímacích zkoušek Centrem a nejdříve 28. 4. 2023 v pozdních odpoledních hodinách zveřejní seznam přijatých uchazečů.

 

 • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na internetových stránkách školy –  gspsd.cz a na veřejně přístupném místě školy. V seznamu bude uvedeno pořadí uchazečů a výsledky uchazečů v přijímacím řízení. Zároveň bude uvedeno hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče. Zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů jsou Rozhodnutí o přijetí oznámena. Nepřijatým uchazečům bude doručeno Rozhodnutí o nepřijetí.

 

 • V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Termín pro nahlížení do spisu a vyjádření se k podkladům je stanoven na 28. 4. 2023 od 14:00 do 15:30 hodin v sekretariátu školy. V rámci vydávaného rozhodnutí se škola vyjadřuje k námitkám včas podaným.

 

 • Svůj úmysl vzdělávat se na dané škole v denní formě studia potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce
  odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení Rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek obdrží uchazeči na základní škole nebo víceletém gymnáziu, kde se v současnosti vzdělávají.

 

 • Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitelka školy po skončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.

 

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je stanoven u každého oboru zvlášť. U každého oboru je vyhrazeno jedno místo určené pro odvolací řízení.

_________________________________________________________________________________________

 

Ředitelka Gymnázia a Střední průmyslové školy, Duchcov, p. o., stanovuje v souladu s ustanovením § 59, § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanoveními vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 do příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání následovně:

 

Kód oboru

Název oboru

Forma

vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

79-41-K/81

Gymnázium (8leté)

denní

30

79-41-K/41

Gymnázium (4leté)

denní

30

36-45-M/01

Technická zařízení budov

denní

15

36-46-M/01

Geodézie a katastr nemovitostí

denní

15

36-47-M/01

Stavebnictví -

Architektura a interiérový design

 

denní

 

30

 

V Duchcově dne 23. ledna 2023

Informace MŠMT k JPZ naleznete zde

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.