Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Aktuality
Školní průkaz ISIC
3.9.2020

Školní průkaz ISIC lze objednat do 2. 10. 2020. Bližší informace po kliknutí zde.

Stránky tříd
Pro studenty

 

 

  

 

 

 

Zřizovatel

Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení na školní rok 2020/2021

Vloženo: 16.1.2020 | Autor: Holikova | Zobrazeno: 843x
Jednotné přijímací zkoušky jsou povinné pro všechny uchazeče o studium na všechny obory školy. Výsledky přijímacích zkoušek jsou součástí kritérií hodnocení rozhodujícího o přijetí uchazeče.

 • Přihláška se podává nejpozději do 2. března 2020, a to osobně do sekretariátu školy, datovou schránkou (ugvtje5), nebo poštou na adresu

  Gymnázium a Střední průmyslová škola

  Masarykova 12

  419 01 Duchcov

  (Přihlášku ke studiu obdržíte na kmenové ZŠ nebo ji můžete stáhnout z webových stránek školy v sekci Přihláška ke studiu)

 • Uchazeč může podat přihlášku maximálně na dvě zvolené školy. Přihlášky musí být identické (stejné pořadí škol) a obě kopie musí být originálně podepsány zákonným zástupcem a žákem a ověřeny školou, kde se žák vzdělává. 
 • Uchazeči o studium oborů vzdělávání zakončené maturitní zkouškou budou povinně konat jednotné přijímací zkoušky. Výsledky přijímacích zkoušek jsou součástí kritérií hodnocení v 1. kole přijímacího řízení na školní rok 2020/2021. Pozvánku k jejich vykonání obdrží uchazeči společně s informačním dopisem nejpozději 14 dní před konáním zkoušek. Doporučujeme uvést na přihlášku mailovou adresu - pozvánka bude zaslána duplicitně na mail.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami lze upravit podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání jednotné přijímací zkoušky pouze na základě doporučení ŠPZ vydaného na předepsaném formuláři obsahujícím povinně informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče (§ 13 odst. 9 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění), a které musí být odevzdáno s přihláškou do 2. března 2020. Pokud z doporučení ŠPZ vyplývá možnost využít při JPZ počítač nebo služeb podporující osoby, musí být informovaný souhlas uchazeče nebo jeho zákonného zástupce učiněn ve škole (tj. ve střední škole) a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky.
 • Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení promíjí zkouška z českého jazyka na základě žádosti podané ředitelce školy. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, bude u těchto osob ověřena pohovorem.
 • Kritéria hodnocení pro 1. kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitelka školy podle ustanovení § 60  zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění a dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se SVP v platném znění. Tato kritéria naleznete pro jednotlivé obory vzdělávání v sekci  Kritéria přijímacího řízení.
 • Ředitelka školy ukončí hodnocení 1. kola přijímacího řízení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků přijímacích zkoušek Centrem a nejpozději 16. 6. 2020 (17.6. 2020 pro osmileté gymnázim) zveřejní seznam přijatých uchazečů. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy – www.gspsd.cz a na veřejně přístupném místě školy. V seznamu bude uvedeno pořadí a výsledky uchazečů v přijímacím řízení. Zároveň bude uvedeno hodnocení prvního a posledního uchazeče. Zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. Nepřijatým uchazečům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
 • V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Nejzazší termín pro nahlížení do spisu a vyjádření se k podkladům je stanoven na 16. 6. 2020 (17. 6. 2020 pro osmileté gymnázium) do 12:00. V rámci vydávaného rozhodnutí se škola vyjadřuje k námitkám včas podaným.
 • Svůj úmysl vzdělávat se na dané škole v denní formě studia potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Uchazeči v dálkovém studiu zápisový lístek neodevzdávají. Zápisový lístek obdrží uchazeči na ZŠ nebo víceletém gymnáziu, kde se v současnosti vzdělávají.
 • Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitelka školy po skončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.
 • Počet přijímaných uchazečů je stanoven u každého oboru zvlášť. U každého oboru jsou přitom vyhrazena další dvě místa určená pro odvolací řízení.

 

Ředitelka Gymnázia a Střední průmyslové školy Duchcov, příspěvková organizace stanovuje v souladu s ustanovením §59, §60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanoveními vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 do příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání takto:

 

Kód oboru

Název oboru

Forma vzdělávání

 

Počet přijímaných

uchazečů

79-41-K/81

Gymnázium (osmileté)

denní

 

30

79-41-K/41

Gymnázium (čtyřleté)

denní

 

30

21-42-M/01

Geotechnika 

denní

 

30

36-45-M/01

Technická zařízení budov

denní

 

30

36-46-M/01

Geodézie a katastr nemovitostí

denní

 

30

36-47-M/01

Stavebnictví -

Architektura a interiérový design

 

denní

 

 

30

21-42-M/01

Geotechnika (pětileté) dálkové   30