Kotva
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Stránky tříd
Pro studenty

 

 

 

 

 

 

Zřizovatel

Mapa webu
A
A
A

2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/2021

Vloženo: 4.6.2021 | Autor: Holikova | Zobrazeno: 3117x
16. 6. 2021 se bude konat 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků oborů naší školy s nabídkou volných míst ve školním roce 2021/2022.

Přihlášku do 2. kola přijímacího řízení lze podat nejpozději do 11. 6. 2021, a to buď osobně do sekretariátu školy, datovou schránkou (ugvtje5), e-mailem (barova@gspsd.cz) nebo poštou na adresu:

Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov

Masarykova 909/12

419 01 Duchcov

 

(Přihlášku ke studiu obdržíte na kmenové základní škole nebo je ke stažení na internetových stránkách školy www.gspsd, v sekci  Přihláška ke studiu)

 

  • U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, bude v rámci přijímacího řízení ověřena osobním pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání.

 

  • Kritéria hodnocení pro 2. kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitelka školypodle ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění.

 

  • Rozhodujícím kritériem pro přijetí bude nejnižší dosažený bodový zisk (vypočtený z průměrného prospěchu na vysvědčení – v pololetí 8. ročníku a 9. ročníku základní školy pro obory: Gymnázium 4leté, Technická zařízení budov, Geodézie a katastr nemovitostí, Stavebnictví-Architektura a interiérový design, Geotechnika; resp. v pololetí 4. ročníku a 5. ročníku základní školy pro obor Gymnázium 8leté – násobený koeficientem 100, z nějž budou odečteny body za každé umístění (vždy 5 bodů) na 1. – 3. místě v okresním a vyšším kole olympiády v matematice, fyzice, chemii, biologii, českém jazyce, dějepisu, zeměpisu či cizím jazyce v posledních dvou absolvovaných ročnících ZŠ – tuto skutečnost nutno doložit kopií diplomu).

 

  • Ředitelka školy ukončí hodnocení 2. kola přijímacího řízení 16. 6. 2021, kdy bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na internetových stránkách školy –  gspsd.cza na veřejně přístupném místě školy. V seznamu bude uvedeno pořadí uchazečů a výsledky uchazečů v přijímacím řízení. Zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů jsou Rozhodnutí o přijetí oznámena. Nepřijatým uchazečům bude doručeno Rozhodnutí o nepřijetí.

 

  • V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Termín pro nahlížení do spisu a vyjádření se k podkladům je stanoven na 15. 6. 2021 od 8:00 hodin do 11:00 hodin. V rámci vydávaného rozhodnutí se škola vyjadřuje k námitkám včas podaným.

 

  • Svůj úmysl vzdělávat se na dané škole v denní formě studia potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy. Uchazeči v dálkovém studiu zápisový lístek neodevzdávají.

 

  • Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitelka školy po skončení 2. kola přijímacího řízení, pokud během druhého kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.

 

  • Počet přijímaných uchazečů je stanoven u každého oboru zvlášť.

 

Ředitelka Gymnázia a Střední průmyslové školy, Duchcov, p. o., stanovuje v souladu s ustanovením § 59, § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanoveními vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, počet přijímaných uchazečů pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání následovně:

 

Kód oboru

Název oboru

Forma vzdělávání

Počet přijímaných

uchazečů

79-41-K/81

Gymnázium (8leté)

denní

10

79-41-K/41

Gymnázium (4leté)

denní

3

36-45-M/01

Technická zařízení budov

denní

10

36-46-M/01

Geodézie a katastr nemovitostí

denní

10

36-47-M/01

Stavebnictví -

Architektura a interiérový design

 

denní

 

5

21-42-M/01

Geotechnika (5leté studium)

dálkové

10

 

V Duchcově dne 4. 6. 2021

 

Mgr. Hana Kutáková,

ředitelka školy

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.