Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Stránky tříd
Pro studenty

 

 

 

 

 

 

Zřizovatel

Mapa webu
A
A
A

2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/2021

Vloženo: 4.6.2021 | Autor: Holikova | Zobrazeno: 2302x
16. 6. 2021 se bude konat 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků oborů naší školy s nabídkou volných míst ve školním roce 2021/2022.

Přihlášku do 2. kola přijímacího řízení lze podat nejpozději do 11. 6. 2021, a to buď osobně do sekretariátu školy, datovou schránkou (ugvtje5), e-mailem (barova@gspsd.cz) nebo poštou na adresu:

Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov

Masarykova 909/12

419 01 Duchcov

 

(Přihlášku ke studiu obdržíte na kmenové základní škole nebo je ke stažení na internetových stránkách školy www.gspsd, v sekci  Přihláška ke studiu)

 

  • U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, bude v rámci přijímacího řízení ověřena osobním pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání.

 

  • Kritéria hodnocení pro 2. kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitelka školypodle ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění.

 

  • Rozhodujícím kritériem pro přijetí bude nejnižší dosažený bodový zisk (vypočtený z průměrného prospěchu na vysvědčení – v pololetí 8. ročníku a 9. ročníku základní školy pro obory: Gymnázium 4leté, Technická zařízení budov, Geodézie a katastr nemovitostí, Stavebnictví-Architektura a interiérový design, Geotechnika; resp. v pololetí 4. ročníku a 5. ročníku základní školy pro obor Gymnázium 8leté – násobený koeficientem 100, z nějž budou odečteny body za každé umístění (vždy 5 bodů) na 1. – 3. místě v okresním a vyšším kole olympiády v matematice, fyzice, chemii, biologii, českém jazyce, dějepisu, zeměpisu či cizím jazyce v posledních dvou absolvovaných ročnících ZŠ – tuto skutečnost nutno doložit kopií diplomu).

 

  • Ředitelka školy ukončí hodnocení 2. kola přijímacího řízení 16. 6. 2021, kdy bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na internetových stránkách školy –  gspsd.cza na veřejně přístupném místě školy. V seznamu bude uvedeno pořadí uchazečů a výsledky uchazečů v přijímacím řízení. Zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů jsou Rozhodnutí o přijetí oznámena. Nepřijatým uchazečům bude doručeno Rozhodnutí o nepřijetí.

 

  • V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Termín pro nahlížení do spisu a vyjádření se k podkladům je stanoven na 15. 6. 2021 od 8:00 hodin do 11:00 hodin. V rámci vydávaného rozhodnutí se škola vyjadřuje k námitkám včas podaným.

 

  • Svůj úmysl vzdělávat se na dané škole v denní formě studia potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy. Uchazeči v dálkovém studiu zápisový lístek neodevzdávají.

 

  • Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitelka školy po skončení 2. kola přijímacího řízení, pokud během druhého kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.

 

  • Počet přijímaných uchazečů je stanoven u každého oboru zvlášť.

 

Ředitelka Gymnázia a Střední průmyslové školy, Duchcov, p. o., stanovuje v souladu s ustanovením § 59, § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanoveními vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, počet přijímaných uchazečů pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání následovně:

 

Kód oboru

Název oboru

Forma vzdělávání

Počet přijímaných

uchazečů

79-41-K/81

Gymnázium (8leté)

denní

10

79-41-K/41

Gymnázium (4leté)

denní

3

36-45-M/01

Technická zařízení budov

denní

10

36-46-M/01

Geodézie a katastr nemovitostí

denní

10

36-47-M/01

Stavebnictví -

Architektura a interiérový design

 

denní

 

5

21-42-M/01

Geotechnika (5leté studium)

dálkové

10

 

V Duchcově dne 4. 6. 2021

 

Mgr. Hana Kutáková,

ředitelka školy