Kotva
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Stránky tříd
Pro studenty

 

 

 

 

 

 

Zřizovatel

Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení na školní rok 2022/2023

Vloženo: 7.1.2022 | Autor: Holikova | Zobrazeno: 12976x

 • Přihláška ke studiu na střední škole se podává nejpozději do 1. 3. 2022, a to buď osobně do sekretariátu školy, datovou schránkou (ugvtje5), nebo poštou na adresu:

Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov

Masarykova 909/12

419 01 Duchcov

 

(Přihlášku ke studiu obdržíte na kmenové základní škole nebo je ke stažení na internetových stránkách školy v sekci  Přihlášování ke studiu)

 

 • Uchazeč může podat přihlášku maximálně na dvě zvolené školy. Přihlášky musí být identické (stejné pořadí škol) a obě kopie musí být originálně podepsány zákonným zástupcem žáka a žákem a ověřeny školou, kde se žák vzdělává. 

 

 • Uchazeči o studium oborů vzdělávání zakončených maturitní zkouškou budou povinně konat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) z matematiky a českého jazyka a literatury.

 

Termíny konání JPZ:

 • 12. a 13. 4. 2022 pro 4leté studijní obory
 • 19. a 20. 4. 2022 pro 8leté gymnázium
 • 10. a 11. 5. 2022 pro náhradní termín

 

Výsledky JPZ jsou součástí kritérií hodnocení v 1. kole přijímacího řízení na školní rok 2022/2023. Pozvánku k jejich vykonání obdrží uchazeči společně s informačním dopisem nejpozději 14 dní před konáním zkoušek. Doporučujeme uvést na přihlášku e-mailovou adresu (pozvánka bude zaslána duplicitně na e-mail).

 

 • Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení promíjí zkouška z českého jazyka na základě žádosti podané ředitelce školy (§ 20 odst. 4 školského zákona). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, bude u těchto osob ověřena pohovorem.

 

 • Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami lze upravit podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání jednotné přijímací zkoušky pouze na základě doporučení ŠPZ vydaného na předepsaném formuláři obsahujícím povinně informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče (§ 13 odst. 9 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění). Doporučení ŠPZ musí být odevzdáno s přihláškou do 1. 3. 2022. Pokud z doporučení vyplývá možnost využít při přijímací zkoušce počítač nebo službu podporující osoby, musí být informovaný souhlas uchazeče nebo jeho zákonného zástupce učiněn ve škole (tj. ve střední škole), a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky.

 

 • Kritéria hodnocení pro 1. kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitelka školy podle ustanovení § 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění. Tato kritéria naleznete pro jednotlivé obory vzdělávání na internetových stránkách školy, v sekci   Kritéria přijímacího řízení.

 

 • Výtvarné práce, které může předložit uchazeč o studijní obor 36-47-M/01 Stavebnictví – Architektura a interiérový design do 1. 3. 2022, jsou součástí přijímacího řízení a uchazeči se nevracejí zpět. Výsledek bodového hodnocení za výtvarné práce obdrží žák v den konání JPZ.

 

 • Ředitelka školy ukončí hodnocení 1. kola přijímacího řízení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků přijímacích zkoušek Centrem a nejdříve 29. 4. 2022 v odpoledních hodinách zveřejní seznam přijatých uchazečů. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na internetových stránkách školy – gspsd.cz a na veřejně přístupném místě školy. V seznamu bude uvedeno pořadí uchazečů a výsledky uchazečů v přijímacím řízení. Zároveň bude uvedeno hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče. Zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů jsou Rozhodnutí o přijetí oznámena. Nepřijatým uchazečům bude doručeno Rozhodnutí o nepřijetí. 

 

 • V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Termín pro nahlížení do spisu a vyjádření se k podkladům je stanoven na            29. 4. 2022 od 9:00 hodin do 11:00 hodin v sekretariátu školy. V rámci vydávaného rozhodnutí se škola vyjadřuje k námitkám včas podaným.

 

 • Svůj úmysl vzdělávat se na dané škole v denní formě studia potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení Rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek obdrží uchazeči na základní škole nebo víceletém gymnáziu, kde se v současnosti vzdělávají. Uchazeči v dálkovém studiu zápisový lístek neodevzdávají.

 

 • Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitelka školy po skončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je stanoven u každého oboru zvlášť. U každého oboru jsou přitom vyhrazena další dvě místa určená pro odvolací řízení.

 

Ředitelka Gymnázia a Střední průmyslové školy, Duchcov, p. o., stanovuje v souladu s ustanovením § 59, § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanoveními vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 do příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání následovně:

 

Kód oboru

Název oboru

Forma vzdělávání

 

Počet přijímaných

uchazečů

79-41-K/81

Gymnázium (8leté)

denní

 

30

79-41-K/41

Gymnázium (4leté)

denní

 

30

36-45-M/01

Technická zařízení budov

denní

 

30

36-46-M/01

Geodézie a katastr nemovitostí

denní

 

30

36-47-M/01

Stavebnictví -

Architektura a interiérový design

 

denní

 

 

30

21-42-M/01

Geotechnika (5leté) dálkové   30

 

Informace MŠMT k JPZ naleznete zde

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.