Kotva
3D interaktivní prohlídka
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Pro studenty

 

 

 

 

 

 

Zřizovatel

 

 

 

 

 

 

Sponzoři

Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení na školní rok 2024/2025

Vloženo: 19.1.2024 | Autor: Holikova | Zobrazeno: 32672x

Adresa školy: 

Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, p. o.

Masarykova 909/12

419 01 Duchcov

 

Datová schránka:     ugvtje5

 

Ředitelka Gymnázia a Střední průmyslové školy, Duchcov, p. o., stanovuje v souladu s platnou legislativou počet přijímaných uchazečů do příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání následovně:

 

Kód oboru

Název oboru

Forma

vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

79-41-K/81

Gymnázium (8leté)

denní

28

79-41-K/41

Gymnázium (4leté)

denní

5

36-45-M/01

Technická zařízení budov

denní

14

36-46-M/01

Geodézie a katastr nemovitostí

denní

14

36-47-M/01

Stavebnictví – Architektura a interiérový design

 

denní

 

28

 

Přihláška ke studiu na střední škole se podává od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024. Informace k přihlašování naleznete zde

 

Pro všechny uchazeče o studium oborů vzdělávání zakončených maturitní zkouškou je povinná jednotná přijímací zkouška (JPZ) z matematiky a českého jazyka a literatury.

 

Konání JPZ v roce 2024:      

  • 12. a 15. 4. 2024 – 4leté studijní obory
  • 16. a 17. 4. 2024 – 8leté gymnázium

 

Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami lze upravit podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání JPZ podle doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). Doporučení ŠPZ je povinnou součástí přihlášky.

 

Cizinci mohou požádat o konání písemného testu JPZ ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

 

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, a cizincům s dočasnou ochranou se při přijímacím řízení může prominout zkouška z českého jazyka na základě jejich žádosti (§ 20 odst. 4 školského zákona) a označení příslušného údaje v přihlášce. Elementární znalost jazyka nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání bude u těchto osob ověřena rozhovorem, který se bude konat v budově školy dne 22. 3. 2024 (náhradní termín: 26. 4. 2024). Výsledkem hodnocení rozhovoru bude souhlasné či nesouhlasné stanovisko, zda uchazeč vzhledem k jeho znalosti českého jazyka může studovat konkrétní obor vzdělání. Nevykoná-li uchazeč cizinec ústní rozhovor úspěšně, nesplnil kritéria přijímacího řízení a řadí se do seznamu uchazečů, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení (mimo seznam s pořadím uchazečů).

 

Uchazeč společně s žádostmi doloží, že je cizincem.

 

U uchazečů, kteří nekonali JPZ z českého jazyka a prokázali rozhovorem jeho znalost, bude vytvořeno dle § 26 vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, tzv. redukované pořadí.

 

Výtvarné práce (A), které může předložit uchazeč o studijní obor 36-47-M/01 Stavebnictví – Architektura a interiérový design do 1. 3. 2024, jsou – jako skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti uchazeče – součástí přijímacího řízení a nevracejí se zpět.

 

Uchazeči budou seřazeni dle celkového počtu dosažených bodů podle kritérií přijímacího řízení vypsaných pro jednotlivé obory.

 

V případě rovnosti bodů u dvou a více uchazečů rozhoduje o konečném pořadí dosažený vyšší bodový výsledek u JPZ z matematiky. Pokud i poté dojde k rovnosti bodů, rozhodne o konečném pořadí los.

 

Přihlásí-li se do 1. kola přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich přijetí/nepřijetí konečné umístění.

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. 5. 2024 způsobem umožňujícím dálkový přístup v informačním systému o přijímacím řízení, na internetových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole.

 

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na internetových stránkách školy –  www.gspsd.cz.

 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se nevyhotovují v písemné formě.

 

V průběhu přijímacího řízení se umožňuje zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Termín pro nahlížení do spisu a vyjádření se k podkladům je stanoven na 10. 5. 2024 od 10:00 do 12:30 hodin v sekretariátu školy. Škola se vyjadřuje pouze k námitkám včas podaným.

 

Odvolání je možné pouze proti procesním věcem.

 

Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitelka školy po skončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.

 

V Duchcově dne 18. ledna 2024

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.