Kotva
Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov - nové
Aktuality
Foto a video z oslav
11.10.2019

Upomínkové předměty z oslav 100. výročí jsou k dostání ve vrátnici školy. V pondělí 21. 10. bude zveřejněno video a fotografie.

 
 
Pro studenty

 

 

  

 

 

 

 
 
Zřizovatel

 
 
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení na školní rok 2019/2020

Vloženo: 21.1.2019 | Autor: Holikova| Zobrazeno: 4008x | Upravil: Holikova
Jednotné přijímací zkoušky jsou povinné pro všechny uchazeče o studium na všechny obory školy. Výsledky přijímacích zkoušek jsou součástí kritérií hodnocení rozhodujícího o přijetí uchazeče.

 • Přihláška se podává nejpozději do 1. března 2019, a to osobně do sekretariátu školy, datovou schránkou (ugvtje5), nebo poštou na adresu

  Gymnázium a Střední průmyslová škola

  Masarykova 12

  419 01 Duchcov

  (Přihlášku ke studiu obdržíte na kmenové ZŠ nebo ji můžete stáhnout z webových stránek školy v sekci Přihláška ke studiu)

 • Uchazeč může podat přihlášku maximálně na dvě zvolené školy. Přihlášky musí být identické (stejné pořadí škol) a obě kopie musí být originálně podepsány zákonným zástupcem a žákem a ověřeny školou, kde se žák vzdělává. 
 • Uchazeči o studium oborů vzdělávání zakončené maturitní zkouškou budou povinně konat jednotné přijímací zkoušky. Výsledky přijímacích zkoušek jsou součástí kritérií hodnocení v 1. kole přijímacího řízení na školní rok 2019/2020. Pozvánku k jejich vykonání obdrží uchazeči společně s informačním dopisem nejpozději 14 dní před konáním zkoušek. Doporučujeme uvést na přihlášku mailovou adresu - pozvánka bude zaslána duplicitně na mail.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami lze upravit podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání jednotné přijímací zkoušky pouze na základě doporučení ŠPZ vydaného na předepsaném formuláři obsahujícím povinně informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče (§ 13 odst. 9 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění), a které musí být odevzdáno s přihláškou do 1. března 2019. Pokud z doporučení ŠPZ vyplývá možnost využít při JPZ počítač nebo služeb podporující osoby, musí být informovaný souhlas uchazeče nebo jeho zákonného zástupce učiněn ve škole (tj. ve střední škole) a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky.
 • Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení promíjí zkouška z českého jazyka na základě žádosti podané ředitelce školy. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, bude u těchto osob ověřena pohovorem.
 • Kritéria hodnocení pro 1. kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitelka školy podle ustanovení § 60  zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění a dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se SVP v platném znění. Tato kritéria naleznete pro jednotlivé obory vzdělávání v sekci  Kritéria přijímacího řízení.
 • Ředitelka školy ukončí hodnocení 1. kola přijímacího řízení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků přijímacích zkoušek Centrem a nejpozději 30. 4. 2019 zveřejní seznam přijatých uchazečů. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy – www.gspsd.cz a na veřejně přístupném místě školy. V seznamu bude uvedeno pořadí a výsledky uchazečů v přijímacím řízení. Zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. Nepřijatým uchazečům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
 • V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Nejzazší termín pro nahlížení do spisu a vyjádření se k podkladům je stanoven na 29. 4. 2019 do 12:00. V rámci vydávaného rozhodnutí se škola vyjadřuje k námitkám včas podaným.
 • Svůj úmysl vzdělávat se na dané škole v denní formě studia potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Uchazeči v dálkovém studiu zápisový lístek neodevzdávají. Zápisový lístek obdrží uchazeči na ZŠ nebo víceletém gymnáziu, kde se v současnosti vzdělávají.
 • Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitelka školy po skončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.
 • Počet přijímaných uchazečů je stanoven u každého oboru zvlášť. U každého oboru jsou přitom vyhrazena další dvě místa určená pro odvolací řízení.

 

Ředitelka Gymnázia a Střední průmyslové školy Duchcov, příspěvková organizace stanovuje v souladu s ustanovením §59, §60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanoveními vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 do příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání takto:

 

Kód oboru

Název oboru

Forma vzdělávání

 

Počet přijímaných

uchazečů

79-41-K/81

Gymnázium (osmileté)

denní

 

30

79-41-K/41

Gymnázium (čtyřleté)

denní

 

30

21-42-M/01

Geotechnika 

denní

 

30

36-45-M/01

Technická zařízení budov

denní

 

30

36-46-M/01

Geodézie a katastr nemovitostí

denní

 

30

36-47-M/01

Stavebnictví -

Architektura a interiérový design

 

denní

 

 

30

21-42-M/01

Geotechnika (pětileté) dálkové   30